ISI นำเสนอสรุปผลงาน COE ( Center of Excellence ) ในระยะเวลา2ปี

วันที่30 ม.ค. เวลา 13.30 ศูนย์เชี่ยวชาญฯ ได้เข้าร่วมประชุม “นำเสนอสรุปผลงาน COE ( Center of Excellence ) ในระยะเวลา2ปี”
โดย ศ.ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ผอ.ศูนย์ฯ เป็นผู้นำเสนอผลงานและความก้าวหน้าของ ISI-SUT ณ ห้องประชุม ชั้น1 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี