Bearing Reinforcement Earth (BRE) wall

ผลิตผลของงานวิจัยด้าน Bearing Reinforcement Earth (BRE) wall ที่ใช้กับงานเหมืองโดย ISI-SUT ในปี 2558 ขณะนี้ได้รับการขยายผลไปประยุกต์ใช้ทำสะพานข้ามแยกในด้านตะวันตกของเหมือง