Can I Buy Real Phentermine Online วันที่ 1 ก.พ. ศ.ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ผ.อ. ศูนย์เชี่ยวชาญฯ และทีมงาน ได้นำเสนอโครงการวิจัย “การประยุกต์ใช้ระบบระบายน้ำแนวดิ่งสำหรับงานถมบ่อโคลนในเหมืองแม่เมาะ” เพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ณ ห้องประชุม M6 กฟผ. เหมืองแม่เมาะ

Phentermine Online Offer