วันที่ 5 มี.ค. เวลา 14.00น. ศ.ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข และทีมวิศวกร ศูนย์เชี่ยวชาญฯ ลงพื้นที่ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ช่วงกม.188+800.000-กม.195+943.000 เนื่องจากอยู่ในระห

ว่างการตรวจสอบการรับน้ำหนักของท่อระบายน้ำ(Box Culvert) ตามมาตรฐานกรมทางหลวง