วันที่ 13 มี.ค. ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ร่วมเป็นวิยากรใน “การประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเมืองนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2561”
เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องไทรงาม โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา